De school

Identiteit

De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool, waar ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’ uitgangspunt is. Naast de cognitieve vakken als taal en rekenen, neemt projectonderwijs en creativiteit een belangrijke plaats in.  Beeldende vorming en drama worden door een vakdocent gegeven aan de leerlingen vanaf groep 1.

De lesmethodes zijn gangbaar en voldoen aan de kerndoelen.

Visie

Kinderen zijn van nature nog in verbinding met hun spirituele kern. Ze leven nog in het grote ‘waarom?’ Het kind heeft een omgeving nodig waarin het deze natuurlijke openheid kan behouden, een omgeving waarin het de impulsen van zijn ziel kan herkennen en voelen. Zo kan het kind zich ontwikkelen op een manier die dicht bij hem zelf ligt en leert het vertrouwen op de keuzes voortkomend uit zijn diepste verlangens. Het kind ontwikkelt zelfautoriteit.

Doelen

De school wil een veilig en harmonieus klimaat bieden, waarin het kind zijn natuurlijke openheid kan behouden en zich kan ontwikkelen vanuit de verbinding met zijn spirituele kern. Een klimaat waarin het kind het verlangen en impulsen van zijn ziel kan voelen, herkennen en vorm geven.

Het Rozenkruis verklaard

De grondgedachte van het Rozenkruis* is dat de mens een tweevoudig wezen is. Hij is een mens van de aarde naar zijn natuurlijke geboorte. En hij is een microcosmos met een goddelijk kernbeginsel dat ongeveer samenvalt met het natuurlijke hart van de mens. Deze goddelijke kern wordt het 'oeratoom' genoemd of 'de Roos des harten'. Deze goddelijke kern of dit licht wil zich ontplooien, maar wordt daarin beperkt door de persoonlijkheid die zijn eigen verlangens nastreeft.

Het huidige Rozenkruis

Het Rozenkruis heeft als ‘gnostieke Geestesschool’ zijn wortels in de zeventiende eeuw en kent vele vertakkingen over de hele wereld. In de loop van de twintigste eeuw ontstond in Nederland de vorm zoals we die nu hier kennen. Jan van Rijckenborgh, pseudoniem voor Jan Leene (1896-1968), speelde hierin een belangrijke rol. Onder meer heeft hij de Jan van Rijckenborghschool gesticht (1962). Hij wenste een school waar alle kinderen welkom zouden zijn, omdat ieder kind ongeacht afkomst, cultuur of geloof eenzelfde aangeboren nieuwsgierigheid heeft, een openheid naar het goddelijke.

Schoolklimaat

Op de Jan van Rijckenborghschool wordt hard gewerkt, vrolijk gespeeld en vrij geknutseld. Het schoolklimaat op de Jan van Rijckenborghschool wordt gekenmerkt door een warme, bewuste, spiritueel georiënteerde sfeer. Samen met het brede aanbod van vakken vormt het een klimaat waarin het kind zich veilig en breed kan ontwikkelen.

Dagopening & Tempeldienst

Iedere lesdag starten de kinderen met een dagopening. In de kring wordt een verhaal voorgelezen, dat op een of andere wijze aan de drie levensvragen refereert. Sprookjes en tal van jeugdboeken beantwoorden aan dit doel. Na het verhaal wordt een lied gezongen uit de liedbundel die is geschreven voor de jeugd van het Rozenkruis.

Sociale Vorming

In het sociale verkeer leert het kind zichzelf kennen in relatie tot zijn omgeving. Op allerlei momenten van de dag vraagt dit de aandacht van de leerkracht. Maar ook wordt op gezette tijden gericht vorm gegeven aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo wordt in de kring, vaak naar aanleiding van een gebeurtenis of het voorgelezen verhaal, gesproken over hoe om te gaan met het genoemde onderwerp. Ook leren de kinderen binnen het projectonderwijs samenwerken, hulp vragen en helpen.

Cognitief Onderwijs

De Jan van Rijckenborghschool biedt de cognitieve vakken aan middels gangbare lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen. Lezen, schrijven, taal en rekenen vormen vanaf groep 3 een dagelijkse vaste taak. De instructies worden individueel of in groepjes gegeven. Tijdens het werken is een rustige en gestructureerde sfeer noodzakelijk. 

Projectonderwijs

De vakken die vallen onder ‘Wereldoriëntatie’ worden in projectvorm aangeboden. Dit zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, oriëntatie op mens, wereld en maatschappij. Eerst wordt de theoretische leerstof van de betreffende vakken behandeld. Daarna gaan de kinderen creatief aan de gang met de stof. Ze stellen een werkstuk samen van werkbladen, zelfstandige opdrachten en tekeningen.

Beeldende vorming

Voor de ontwikkeling van de creatieve expressie en het ruimtelijk inzicht, vindt de school het concrete fysieke handelen, het manipuleren van materialen en een uitgebreide ruimtelijke oriëntatie van groot belang. Het vak beeldende vorming levert hier een belangrijke bijdrage aan. Wekelijks krijgen alle groepen les van een vakdocent. Deze laat de kinderen, binnen de gegeven opdracht, op hun eigen wijze en niveau onderzoekend aan het werk gaan.

Drama

ok het vak drama krijgen alle groepen wekelijks met hun eigen klas, van een vakdocent. De dramales vindt plaats in de speelzaal. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben per week een half uur les. In die lessen zitten de basisvaardigheden die ze nodig hebben om te kunnen spelen. De meest gebruikte spelvorm is ‘vertelpantomime’. De dramaleerkracht vertelt een verhaal en de kinderen spelen hier in mee.

Muziek

Iedere ochtend wordt gezongen tijdens de dagopening. Daarnaast wordt muziek gemaakt als onderdeel van een project, of als er iets te vieren is op school. Ook wordt afwisselend met Kerstmis of Pasen muzikale presentaties gehouden door de kinderen. Ze zingen voor de gelegenheid geschreven liedjes of maken muziek op hun eigen muziekinstrument

Slottoneel

Aan het einde van ieder schooljaar wordt door alle leerlingen een slottoneel, ofwel een eindmusical opgevoerd. De leerkrachten schrijven het stuk met hulp van de oudste kinderen. In het laatste trimester wordt er druk gestudeerd en liedjes geoefend. Ouders helpen bij het maken van het decor en het naaien en verzorgen van de kostuums.

Gym en Sport

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen gymnastiek in de speelzaal op school. De overige groepen gaan eens per week naar een gymzaal in de buurt, die wordt aangewezen door de gemeente. Naast de wekelijkse gymnastiekles wordt regelmatig aan diverse, door de gemeente georganiseerde, sport- en spelevenementen meegedaan.

Combinatiegroepen

In de combinatieklas is ieder kind een keer de jongste en de oudste. Kinderen leren zelfstandig werken en samenwerken. Ze leren hulp vragen en helpen. Ook leren ze om bepaalde taken en verplichtingen te aanvaarden. De Jan van Rijckenborghschool heeft vier combinatiegroepen; groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

Excursies en Schoolreisjes

N.a.v. de verschillende projecten worden passende excursies gemaakt om ook in de praktijk te leren. Zo maken de kinderen elk schooljaar meerdere uitstapjes. Ook worden uitstapjes gemaakt naar sportevenementen, theater- en muziekvoorstellingen.

Leerlingenzorg

In het kader van het leerlingvolgsysteem wordt ieder jaar per groep een groepsplan gemaakt. Het groepsplan bevat drie moeilijkheidsniveaus, zodat iedere leerling op eigen niveau kan werken, terwijl toch een klassikale lijn behouden blijft. Dit wordt het ononderbroken leerproces genoemd.

Rapportgesprekken

De school streeft ernaar om de kinderen zodanig te motiveren dat ze graag en vanuit zichzelf werken. De school waardeert de leerprestaties met 3-4 wekelijkse methodegebonden toetsen en op basis van het halfjaarlijkse CITO-leerlingvolgsysteem