Welkom bij de Jan van Rijckenborghschool

De Jan van Rijckenborghschool in Heiloo is een kleinschalige basisschool met een doorlopend rooster. Het uitgangspunt van de school is ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’. Ofwel een evenredige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau. Onderdelen als muziek, beeldende vorming en drama hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs. Wij zien al jaren de toegevoegde waarde hiervan maar het doet ons deugd dat recente onderzoeken dit onderschrijven.  

 

Het gevarieerde onderwijspakket en de brede ontwikkeling vertalen zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De Jan van Rijckenborghschool biedt gedegen onderwijs waarin het kind zijn eigenheid ontwikkelt en leert delen en samenwerken. Daarnaast bieden wij een onderwijsprogramma waarbij het kind ook cognitief zo goed en aangepast mogelijk wordt bediend. Wij hebben daarvoor een specialist hoogbegaafdheid en een uitgebreid remedial teachingsprogramma. 

 

De school wil een veilig en harmonieus klimaat bieden, waarin het kind zijn natuurlijke openheid kan behouden en zich kan ontwikkelen vanuit de verbinding met zijn spirituele kern. Een klimaat waarin het kind het verlangen en impulsen van zijn ziel kan voelen, herkennen en vorm geven.

Ook wil de school het kind begeleiden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De school wil het kind uitnodigen om zich bewust te worden van het eigen, individuele levenspad, van de relatie met zichzelf, met zijn medemens en zijn omgeving. Voldoende gelegenheid tot spelen is belangrijk. Ook moet voldoende begeleiding worden aangeboden in het leren samenwerken, helpen en hulp vragen.

 

De school wil het kind een complete en boeiende ontwikkelingsweg aanbieden, die alle niveaus in het kind aanspreekt. Ofwel een balans tussen Hart, Hoofd en Handen. Naast de cognitieve vakken, die een vaste plaats in het lesprogramma hebben, geven wij creativiteit en sociale vorming veel ruimte en aandacht. Niet de hoogste score is het doel, maar het streven om ieder kind tot zijn eigen ideale opbrengst te laten komen. Op de Jan van Rijckenborghschool worden in de onderbouwgroepen geen computers voor het onderwijs ingezet. De school vindt het concreet handelen en manipuleren van materiaal van groot belang voor het ontwikkelen van de creativiteit en het ruimtelijk inzicht. Ook in de bovenbouw wordt er selectief met digitale hulpmiddelen gewerkt.