Team en Organisatie

Team

Leerkrachten

Op de Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. Er zjin vakleerkrachten beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs  De scholen beschikken gelukkig over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

InternE begeleidING en Remedial TeachING

Beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een intern begeleider (I.B.). De Intern Begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse aanpassing van de zorgondersteuningsplannen, het schrijven van eventuele handelingsplannen door de leerkracht en het maken van groepsplannen. Daarnaast coördineert de Intern Begeleider de activiteiten op het gebied van Remedial Teaching, die meestal worden uitgevoerd in samknwerking met het lokale Samenwerkingsverband (SWV Noord-Kennemerland in Heiloo).

HEILOO

Intern Begeleider: Coralie Manson

Pagina's

Ouderparticipatie

Op de Jan van Rijckenborghschool is de ouderparticipatie groot.

Om de leerkrachten te ontlasten van allerlei taken wordt regelmatig de hulp van ouders gevraagd en ingezet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders uitgenodigd om in te tekenen op lijsten, waarop verschillende activiteiten staan aangegeven. Voorbeelden van oudertaken zijn: overblijven, leesbegeleiding, koken, naaien, het begeleiden van excursies of schoolkamp, hulp bieden bij feesten, schoonmaken van lokalen, pleinonderhoud, luizencontrole, public relations enzovoort. Voor iedere klas zijn een of twee klassenouders aangesteld. Zij worden gevraagd om extra hulp te bieden bij voorkomende gelegenheden, zoals feestdagen.

Veel ouders ervaren het als plezierig om een aandeel te kunnen leveren in het onderwijs van hun kinderen en om betrokken te zijn bij het schoolleven. 

Schoolbestuur

Managementteam

De Jan van Rijckenborghscholen hebben ieder een eigen Managementteam (MT), dat bestaat uit de directeur en een ondersteunend teamlid. Het MT behartigt de belangen van de school, het personeel, de leerlingen, de ouders en verzorgers, bewaakt de kwaliteitsontwikkeling en onderhoudt contacten met de onderwijsinspectie.

Heiloo

Directeur: Raphael Brouwer
Interne Begeleiding en directieondersteuning: Marije Peters

Financiën en bedrijfsvoering: Sofie Rijnberg

 

Medezeggenschapsraad

Het Managementteam van de school stelt een medezeggenschapsraad (MR) aan, of houdt verkiezing bij meerdere kandidaten. In de MR zitten twee teamleden en twee ouders. Iedere twee jaar kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen. De MR denkt mee met het team en het bestuur en behartigt de belangen van de ouders.

Heiloo

Teamleden: Jaap Nijhof (voorzitter), Coralie Manson

Ouders: Victor Poppelaars

Organisatie

 

 

St. Scholen van het Rozenkruis

Het stichten en onderhouden van de Jan van Rijckenborghscholen gaat uit van de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is verantwoordelijk voor de scholen in Heiloo en Hilversum. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis wordt aangesteld door een Raad van Toezicht. Zowel in de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis hebben leden van het Rozenkruis zitting.

De Jan van Rijckenborghscholen zijn aangesloten bij de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (zie www.poraad.nl).

Bestuur van Stichting Scholen van het Rozenkruis

Voorzitter: Norbert Bollen
Secretaris: Piet Hoogewerf
Penningmeester: Feike Jagersma
Lid:  Ide Meeter

Bestuurs- en managementondersteuning: OOG onderwijs en jeugd, Sofie Rijnberg

Beschikbare documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar als download: