Visie en Doelen

Visie

Kinderen zijn van nature nog in verbinding met hun spirituele kern. Ze leven nog in het grote ‘waarom?’ Het kind heeft een omgeving nodig waarin het deze natuurlijke openheid kan behouden, een omgeving waarin het de impulsen van zijn ziel kan herkennen en voelen. Zo kan het kind zich ontwikkelen op een manier die dicht bij hem zelf ligt en leert het vertrouwen op de keuzes voortkomend uit zijn diepste verlangens. Het kind ontwikkelt zelfautoriteit.

Ieder kind bewandelt zijn eigen individuele levensweg. Via het spel met andere kinderen en het contact met volwassenen, ontmoet het kind zichzelf. Het leert zijn voorkeuren, zijn driften, zijn talenten en zwaktes kennen. Binnen het onderwijs is het belangrijk om deze sociale processen te begeleiden en voor de kinderen inzichtelijk te maken, zodat ze een plezierige en gezonde relatie met zichzelf en hun omgeving kunnen opbouwen. Voldoende ruimte om te spelen is hierin essentieel.

Voor een evenwichtige en ervaringsgerichte ontwikkeling is het belangrijk om alle niveaus in het kind aan te spreken. Het gevoelsniveau, evenals het cognitieve en creatieve niveau dienen zich evenredig te ontwikkelen. Via het spel en de fantasie drukt het kind zijn levensenergie uit, wat de gehele ontwikkeling ten goede komt. De verschillende niveaus werken onderling samen. Zo wordt cognitieve leerstof beter opgenomen als het ook op creatieve, muzikale of fysiek wijze wordt uitgedrukt. En omgekeerd biedt interessante leerstof materiaal om mee te spelen.

Doelen

De school wil een veilig en harmonieus klimaat bieden, waarin het kind zijn natuurlijke openheid kan behouden en zich kan ontwikkelen vanuit de verbinding met zijn spirituele kern. Een klimaat waarin het kind het verlangen en impulsen van zijn ziel kan voelen, herkennen en vorm geven.

Ook wil de school het kind begeleiden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De school wil het kind uitnodigen om zich bewust te worden van het eigen, individuele levenspad, van de relatie met zichzelf, met zijn medemens en zijn omgeving. Voldoende gelegenheid tot spelen is belangrijk. Ook moet voldoende begeleiding worden aangeboden in het leren samenwerken, helpen en hulp vragen.

De school wil het kind een complete en boeiende ontwikkelingsweg aanbieden, die alle niveaus in het kind aanspreekt. Ofwel een balans tussen Hart, Hoofd en Handen. Naast de cognitieve vakken, die een vaste plaats in het lesprogramma hebben, dient creativiteit en sociale vorming veel ruimte en aandacht te krijgen. Niet de hoogste score is het doel, maar het streven om ieder kind tot zijn eigen ideale opbrengst te laten komen. Op de Jan van Rijckenborghschool worden in de onderbouwgroepen geen computers voor het onderwijs ingezet. De school vindt het concreet handelen en manipuleren van materiaal van groot belang voor het ontwikkelen van de creativiteit en het ruimtelijk inzicht.