Team

Leerkrachten

Op de Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. Er zjin vakleerkrachten beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs  De scholen beschikken gelukkig over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

InternE begeleidING en Remedial TeachING

Beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een intern begeleider (I.B.). De Intern Begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse aanpassing van de zorgondersteuningsplannen, het schrijven van eventuele handelingsplannen door de leerkracht en het maken van groepsplannen. Daarnaast coördineert de Intern Begeleider de activiteiten op het gebied van Remedial Teaching, die meestal worden uitgevoerd in samknwerking met het lokale Samenwerkingsverband (SWV Noord-Kennemerland in Heiloo).

HEILOO

Intern Begeleider: Coralie Manson

  • Dave Burger
    leerkracht sport en bewegen

Pagina's