Identiteit

Identiteit

De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool, waar ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’ uitgangspunt is. Naast de cognitieve vakken als taal en rekenen, neemt projectonderwijs en creativiteit een belangrijke plaats in.  Beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden door een vakdocent gegeven aan de leerlingen vanaf groep 3.

De lesmethodes zijn gangbaar en voldoen aan de kerndoelen.

De Jan van Rijckenborghschool is gericht op een brede en gevarieerde ontwikkeling van het kind. Een ontwikkeling waarin het kind leert samenwerken en delen en een krachtige eigenheid ontwikkelt.

De leerkrachten baseren zich in hun levenshouding op de leer van het Rozenkruis. De filosofie van het Rozenkruis wordt niet onderwezen op school, maar komt tot uitdrukking in de bewuste persoonlijke levenshouding van de leerkrachten. Hiermee willen zij een voorbeeld zijn voor de kinderen en een schoolklimaat aanbieden, waarin kinderen zich veilig voelen en hun natuurlijke openheid kunnen behouden. Veel ouders ervaren dit als een warme en respectvolle sfeer op school.

De school verwelkomt alle kinderen, ongeacht afkomst, cultuur of religie. Wel wordt van de ouders verwacht dat ze de grondslag en doelstelling van de school respecteren. Op dit moment is 10% van de gezinnen lid van het Rozenkruis en komen de kinderen veelal uit de buurt of de eigen stad.

De school heeft een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar hun zelf meegebrachte lunch opeten.

Er zijn twee Jan van Rijckenborghscholen in Nederland, in Heiloo en Hilversum. Jan van Rijckenborgh was een belangrijke persoon in het Rozenkruis. Op zijn initiatief zijn de scholen opgericht. De scholen vallen onder het neutraal (niet religieus) bijzonder (niet openbaar) onderwijs. Hierdoor is er geen verplichting om te fuseren bij een laag aantal leerlingen. 

Het Rozenkruis eenvoudig verklaard

De grondgedachte van het Rozenkruis* is dat de mens een tweevoudig wezen is. Hij is een mens van de aarde naar zijn natuurlijke geboorte. En hij is een microcosmos met een goddelijk kernbeginsel dat ongeveer samenvalt met het natuurlijke hart van de mens. Deze goddelijke kern wordt het 'oeratoom' genoemd of 'de Roos des harten'. Deze goddelijke kern of dit licht wil zich ontplooien, maar wordt daarin beperkt door de persoonlijkheid die zijn eigen verlangens nastreeft.

Hoe kan men in verbinding komen met dit diepe zielsverlangen, deze stem horen?

Het Rozenkruis geeft richting aan deze zoektocht. Het baseert zich hierbij op de gnosis, ofwel het gnostische-christelijke pad, ofwel de mystieke wijsbegeerte. Deze wijsbegeerte is beschreven in de geschriften van vele religies in hun oorspronkelijke vorm. Voorbeelden zijn de Bijbel, de geschriften van het soefisme, het boeddhisme, de Kabbala, de Tao Teh Tjsing. In alle grote Wereldgodsdiensten zijn aspecten van de mystieke wijsbegeerte terug te vinden.

Niemand kan aan een ander, het licht of de waarheid overdragen. Het is een ervaringsweg van het hart. Ieder mens moet zelf zijn eigen pad vinden, moet zijn eigen proces van verandering gaan. Gedurende dat veranderingsproces zal het innerlijke licht van de mens steeds meer in sterkte toenemen en de persoonlijkheid zal meer en meer een dienend instrument worden. Dit heet in de wijsbegeerte het dienstbaar worden van ‘de persoonlijkheid’, ofwel ‘het ik-bewustzijn’ aan de ziel.

Kinderen staan nog heel dicht bij het goddelijke, bij hun innerlijke spirituele kern. Zij hebben vooral een omgeving nodig waarin ze hun natuurlijke openheid kunnen bewaren. Vanuit deze gedachte is de Jan van Rijckenborghschool opgericht.

* De officiële benaming van het Rozenkruis is ‘Lectorium Rosicrucianum’, ofwel de ‘Internationale School voor het Gouden Rozenkruis’, op de website verder ‘het Rozenkruis’ genoemd.

Het huidige Rozenkruis

Het Rozenkruis heeft als ‘gnostieke Geestesschool’ zijn wortels in de zeventiende eeuw en kent vele vertakkingen over de hele wereld. In de loop van de twintigste eeuw ontstond in Nederland de vorm zoals we die nu hier kennen. Jan van Rijckenborgh, pseudoniem voor Jan Leene (1896-1968), speelde hierin een belangrijke rol. Onder meer heeft hij de Jan van Rijckenborghschool gesticht (1962). Hij wenste een school waar alle kinderen welkom zouden zijn, omdat ieder kind ongeacht afkomst, cultuur of geloof eenzelfde aangeboren nieuwsgierigheid heeft, een openheid naar het goddelijke. Jan van Rijckenborgh wenste een school met een atmosfeer waarin deze openheid kan blijven bestaan.

Tegenwoordig is het Rozenkruis een organisatie die over de hele wereld vele ontmoetingsplekken heeft. In veel grotere steden zijn centrumgebouwen te vinden; hier worden allerlei activiteiten georganiseerd, ook voor kinderen. Tevens zijn er lezingen bij te wonen. Dan zijn er zogeheten tempels; een gebouw of een ruimte in een centrumgebouw, waar diensten worden gehouden. In deze diensten wordt de levenshouding vanuit de gnosis belicht en liederen gezongen die hiertoe inspireren.
Voor grote groepen zijn er conferentieoorden. Hier worden, veelal internationale, lezingen en bijeenkomsten gehouden. In Nederland zijn twee conferentieoorden: Renova (in Bilthoven) en Noverosa (Doornspijk, op de Veluwe). Op Noverosa worden regelmatig kinderweekenden georganiseerd. De kinderen maken via verhalen in de sprookjessfeer, geschreven door de jeugdleiders, spelenderwijs kennis met de basisbegrippen uit de gnosis. De diensten worden gehouden in een tempel, die zich ook op het terrein bevindt. De weekenden van de jongere kinderen (vanaf 6 jaar) kennen vooral de sprookjesachtige sfeer, terwijl bij de oudere kinderen geleidelijk aan wordt gestimuleerd om zelf na te denken over allerlei levenszaken en het eigen leven en handelen te onderzoeken en te leren kennen. In Nederland is een actieve jeugdafdeling, die onder andere de weekenden op Noverosa organiseert.

De kinderen van de Jan van Rijckenborghschool gaan vier keer per jaar naar de tempel in een nabij gelegen centumgebouw. Dit gebeurt bij de start en afsluiting van het schooljaar, met Kerstmis en met Pasen. Voor de beide scholen zijn dat de tempels in Hilversum en Alkmaar. In de dienst wordt een verhaal verteld en liedjes gezongen uit de liedbundel geschreven voor de jeugd. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De kinderen uit groep 1-4 (in Hilversum) gaan jaarlijks een dag naar Noverosa. Vanaf groep 5 gaan alle kinderen van beide scholen jaarlijks drie dagen op schoolkamp naar Noverosa.

Men kan lid of leerling worden van het Rozenkruis. Voor beiden wordt een financiële bijdrage gevraagd. Bij lidmaatschap wordt men geïnformeerd en uitgenodigd bij allerlei activiteiten. Leerlingschap gaat een stap verder. Dan wordt verwacht dat men het gnostisch pad actief leeft en een actieve rol in de organisatie vervult. Onthouding van alcohol, tabak en het eten van vlees en vis zijn hier deel van. De leerkrachten van de Jan van Rijckenborghscholen zijn allemaal leerlingen van het Rozenkruis.
Het leerlingschap kan ook weer verbroken worden; persoonlijke vrijheid wordt heel belangrijk gevonden en gezien als de enig juiste basis voor wat ieder mens zelf ziet als zijn of haar roeping. In de centrumgebouwen worden regelmatig activiteiten en lezingen georganiseerd die open staan voor alle belangstellenden. Ook bestaat er een vrijblijvende oriënteringscursus. Tempeldiensten zijn afgestemd op verschillende niveaus van kennis en er zijn regelmatig diensten toegankelijk voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.rozenkruis.nl