Algemene Zaken

Tussen de middag

Alle kinderen van de Jan van Rijckenborghschool blijven tussen de middag op school en eten hun zelf meegebrachte lunch in hun eigen klaslokaal. Dit wordt begeleid door overblijfouders. De kleuters hebben een uur pauze en spelen apart. De hogere groepen hebben een half uur pauze.

Schooltijden

 

De schooltijden op de Jan van Rijckenborghscholen in Hilversum zijn als volgt:

Maandag                  08.45 – 15.00 uur
Dinsdag                    08.45 – 15.00 uur
Woensdag                 08.45 – 12.30 uur
Donderdag                08.45 – 15.00 uur
Vrijdag                     08.45 – 15.00 uur

De tijden van de middagpauze zijn als volgt: 

groep 1 en 2             12.00 – 13.00 uur
groep 3 t/m 8           12.30 – 13.00 uur

Groep 1-2 is woensdag vrij. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt €90,- per kind (of een gedeelte daarvan bij instroom gedurende het schooljaar). U ontvangt hierover aan het begin van het school een brief. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter draagt, is deze voor een kleine school als de onze onmisbaar, met name voor het financieren van extra activiteiten als excursies, muziekonderwijs en materialen voor beeldende vorming.

Ouderavonden

Bij de aanvang van het schooljaar is er een algemene ouderavond, waarop de ouders informatie krijgen op schoolniveau. Er wordt terug gekeken naar de onderwijsvernieuwingen en verbeteractiviteiten van het voorgaande schooljaar. De plannen voor het nieuwe schooljaar worden bekend gemaakt. De Intern begeleider belicht de structuur van de leerlingenzorg. Ook kan er informatie worden gegeven over nieuwe lesmethodes of didactische werkvormen. Verder worden de ouders voorgesteld aan de medezeggenschapsraad, het overblijfcollectief, het hoofdluispreventieteam en de sportcommissie.

Team

Leerkrachten

Op beide Jan van Rijckenborghscholen staan 1 of 2 groepsleerkrachten voor de klas. De vakleerkrachten beeldende vorming, drama (Heiloo) en bewegingsonderwijs (Hilversum) geven les op beide scholen. De scholen beschikken over een aantal breed inzetbare invalleerkrachten.

Schoolbestuur

Managementteam

De Jan van Rijckenborghscholen hebben ieder een eigen Managementteam (MT), dat bestaat uit de directeur en een ondersteunend teamlid. Het MT behartigt de belangen van de school, het personeel, de leerlingen, de ouders en verzorgers, bewaakt de kwaliteitsontwikkeling en onderhoudt contacten met de onderwijsinspectie.

Heiloo

Directeur: Marije Peters
Interne Begeleiding en directieondersteuning: Coralie Manson

Financiën en bedrijfsvoering: Richard Stuivenberg.

 

Organisatie

St. Scholen van het Rozenkruis

Het stichten en onderhouden van de Jan van Rijckenborghscholen gaat uit van de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is verantwoordelijk voor de scholen in Heiloo en Hilversum. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis wordt aangesteld door een Raad van Toezicht. Zowel in de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis hebben leden van het Rozenkruis zitting.